Month: July 2562

ประกาศ”รมย์บุรีเกมส์” อัพเดท

ประกาศ…..

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์หลักของการจัดการแข่งขันกีฬาสูงอายุแห่งชาติ “รมย์บุรีเกมส์” การกีฬาแห่งประเทศไทยได้อนุโลมให้การแข่งขันกีฬาสูงอายุหลายชนิดกีฬาที่มียอดผู้สมัครไม่เกินกว่าจำนวนที่แจ้งไว้ต่อ กกท. ไม่ต้องทำการคัดเลือกตัวแทนภาค ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสูงอายุแห่งชาติที่ จ.บุรีรัมย์ได้ทุกท่าน ทั้งนี้กีฬาเทนนิสก็เป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่ได้รับการอนุโลมดังกล่าว สมาคมฯจึงขอประกาศยกเลิกการคัดเลือกตัวแทนภาคในการแข่งขันกีฬาสูงอายุแห่งชาติ “รมย์บุรีเกมส์” มา ณ โอกาสนี้

ระเบียบการคัดเลือกนักเทนนิสตัวแทนภาค “รมย์บุรีเกมส์” 2562

ระเบียบการคัดเลือกนักเทนนิสตัวแทนภาค “รมย์บุรีเกมส์” 2562

อาศัยความตามระเบียบการแข่งขันกีฬาเทนนิส กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2(พ.ศ. 2562) “รมย์บุรีเกมส์” ฉบับล่าสุด(ข้อที่7 หน้า 2) ที่มีเกณฑ์หรือระบบการคัดเลือกระดับภาค คือ แข่งขันคัดเลือกในแต่ละประเภทโดยพิจารณา อันดับ1-3( 3 คู่) ในแต่ละภาค รวม 5ภาค ซึ่งจะรวมทั้งหมดมี 15 คู่ และจังหวัดเจ้าภาพได้สิทธิ์ 1 คู่ รวมทั้งหมดเป็น 16 คู่